Viktig meddelande

Vi kommer att stänga denna webbplats den 15 augusti 2023. Om du håller på att skapa något, vänligen slutför din beställning senast den 13 augusti. Efter stängningen vill vi fortsätta att föreviga dina favoritminnen via vårt partner varumärke Önskefoto. Funderar du på något kan du läsa våra vanligaste frågor här.

Allmänna villkor

1. INTRODUKTION

1.1 Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med medlemskonto eller gäst till registrerad medlem får använda vår webbsida http://www.photobox.se ("Webbsida" eller "Webbsidan"). Webbsidan tillhandahålls och administreras av Photobox SAS ("Vi", "Vår" eller "Oss"). Vänligen läs dessa Allmänna Villkor noggrant innan du påbörjar användandet av Webbsidan. Du är endast berättigad att använda Webbsidan samt de tjänster som Vi tillhandahåller under förutsättning att du godtar dessa Allmänna Villkor. Ditt fortsatta användande av Webbsidan innebär att du godtar att dessa Allmänna Villkor gäller för Webbsidan, för ditt användande av den och för de tjänster som Vi tillhandahåller.

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

a) möjligheten att ladda upp digitala bilder på Webbsidan eller möjligheten att skicka digitala bilder till Oss via e-post för att Vi ska ladda upp dem på Webbsidan för din räkning;

b) möjligheten att beställa utskrifter av digitala bilder som har laddats upp på Webbsidan;

c) möjligheten att beställa produkter med tryck av de digitala bilder som laddats upp på Webbsidan eller av de som du har skickat till Oss för att Vi ska ladda upp dem för din räkning; och

d) möjligheten att beställa andra produkter eller tjänster via Webbsidan.

1.3 Du måste vara över 18 år för att använda Webbsidan och de tjänster som Vi tillhandahåller.

1.4 Vi förbehåller Oss rätten att ändra, modifiera eller revidera dessa Allmänna Villkor genom att göra tillägg häri. Ändringar som genomförs gäller från den tidpunkt då ändringarna införs för din användning av Webbsidan och de tjänster som Vi tillhandahåller. Avseende ditt köp är du bunden av de villkor som gällde vid tidpunkten för ditt köp men notera att uppdateringar av övriga delar av dessa Allmänna Villkor är bindande för dig och du förväntas därför att kontinuerligt ta del av detta dokument för att uppmärksamma de eventuella ändringar som Vi genomfört.

1.5 Vi uppdaterar priserna på Webbsidan i realtid och dessa visas inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna är angivna i svenska kronor.

2. DITT MEDLEMSKONTO

2.1 Du kan öppna ett medlemskonto i enlighet med dessa Allmänna Villkor genom att fylla i vårt registreringsformulär. När din registrering har accepterats, och fram tills dess att ditt medlemskonto är avslutat, kommer du ha möjligheten att ta del av de tjänster som Vi erbjuder. Observera att vissa tjänster är förenliga med tilläggsvillkor som du måste godkänna för att kunna beställa den typen av tjänster.

2.2 Under registreringsprocessen kommer du att tillfrågas att ange din e-postadress. För det fall att e-postadressen tillhör någon annan än dig förbehåller Vi Oss rätten att avsluta ditt medlemskonto omedelbart utan föregående meddelande.

2.3 Varje registrering gäller för en enskild användare.

2.4 Du kommer även att behöva ange ett lösenord för att kunna komma in på ditt medlemskonto och för att komma åt de bilder som laddats upp. Vi tillåter inte att du delar ditt lösenord med någon annan person. Du är skyldig att alltid hålla ditt lösenord skyddat och säkert förvarat. Du är ansvarig för eventuell skada och förluster resulterande från icke auktoriserad åtkomst av ditt konto som beror på din underlåtenhet att hålla ditt lösenord skyddat och säkert förvarat.

2.5 Öppnandet av ett medlemskonto hos Oss är kostnadsfritt. Däremot kan andra produkter och tjänster som Vi tillhandahåller vara förenliga med kostnad. När du beställer produkter eller tjänster som är förenlig med kostnad måste du ange ditt kredit-/betalkortsnummer samt andra personliga uppgifter för att Vi ska kunna utföra din beställning. Kostnaden för produkter eller tjänster kommer att dras från ditt kredit-/betalkort när Vi har accepterat din beställning.

2.6 För det fall att du förser Oss med ett ogiltigt kredit-/betalkortsnummer eller med kredit-/betalkortsnummer som tillhör någon annan förbehåller Vi Oss rätten att avsluta ditt medlemskonto omedelbart utan föregående meddelande.

2.7 För att bli en "Aktiv medlem", måste du köpa fotoprodukter (inklusive foton och förstoringar) via Webbsidan minst en gång per år. Om ditt konto är inaktivt i mer än ett år, kan Vi, 14 dagar efter att ha skickat ett meddelande till dig via epost; (i) helt eller delvis säga upp ditt medlemskap, (ii) utesluta dig från webbplatsen och de tjänster som erbjuds, (iii) avsluta all kommunikation samt radera alla information ansluten till ditt konto, som t.ex. inlägg, fotoalbum, foton, filer som lagrats av dig på webbplatsen eller (iv) ge dig möjlighet att registrera dig på en lagringstjänst som kostar.

3. BILDER

3.1 Du kan själv ladda upp bilder på Webbsidan. Bilderna vara i JPEG format. För ytterligare vägledning och information om bilder och uppladdning kan du besöka våra Hjälpsidor.

3.2 Bilder som laddas upp av dig eller av Oss för din räkning kommer, med reservation för de begränsningar som framgår av dessa Allmänna Villkor, att vara tillgängliga för dig i ett album åtkomligt via ditt medlemskonto genom att använda din e-postadress och lösenord.

3.3 Du kan dela med dig av dina album och bilder till andra genom att tillåta dem åtkomst till dessa ("Gäster"). Du kan göra detta genom att antingen:

a) använda Webbsidan för att tillåta åtkomst av dina album för allmänheten; eller

b) använda Webbsidan för att tillåta åtkomst av dina album för de Gäster som du har nominerat genom att ange deras e-postadresser.

3.4 Genom att dela med dig av bilder, album och fotoprodukter garanterar du att du har erhållit nödvändigt samtycke från relevanta tredje parter och att detta tillgängliggörande inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter.

3.5 Dina Gäster har rätt att köpa utskrivna produkter, ge kommentarer och anmäla stötande material vad gäller de bilder som du har givit dem tillgång till. Vi kan inte hållas ansvariga för någon åtgärd utförda av dina Gäster till vilka du har givit tillgång till dina album och bilder.

3.6 Du ska inte nominera Gäster om du inte vill att de ska ha rätt att beställa utskrivna produkter med bilder från ditt album.

3.7 Du kan när som helst ta bort bilder som blivit laddats upp av dig själv eller som laddats upp av Oss för din räkning.

4. VAD DU HAR RÄTT ATT GÖRA

4.1 Du har tillgång till alla delar på Webbsidan så länge som de inte är lösenordsskyddade. Tillgång till vissa delar av webbsidan är endast möjlig om du har ett giltigt lösenord. Det är inte tillåtet att tillträda dessa delar utan ett giltigt lösenord.

4.2 Du har rätt att skriva ut ett obegränsat antal av dina egna bilder. Förutom dina egna bilder har du endast vid varje enskilt tillfälle rätt att skriva ut en kopia av en individuell sida eller delar av en sida för din egen användning.

5. VAD DU INTE HAR RÄTT ATT GÖRA

5.1 Du har inte rätt att använda Webbsidan (eller att kopiera eller använda något material från Webbsidan) för några andra kommersiella ändamål utanför ditt förhållande gentemot Oss. Detta innefattar att ge någon tillgång till dina album och foton mot betalning eller för något annat kommersiellt syfte.

5.2 Du har inte rätt att ta bort någon upphovsrättslig, varumärkesrättslig eller annan immaterialrättslig symbol i något material, från några kopior eller från utskrivna produkter hämtat från Webbsidan.

5.3 Du har inte rätt at registrera fler än ett medlemskonto för en och samma person utan föregående skriftligt tillstånd från Oss. Förfarande i strid med denna klausul kan resultera i en omedelbar uppsägning av ditt medlemskonto.

5.4 Du har inte rätt att ladda upp, e-posta till Oss eller beställa utskrivna produkter som innehåller exempelvis:

a) material som innebär kränkande av någon person;

b) material som är pornografiskt, oanständigt, opassande eller stötande;

c) material som förespråkar diskriminering baserat på, men inte begränsat till, ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;

d) material som kan framkalla hat eller våld mot någon person eller grupp;

e) material som riskerar att vara missledande för någon person;

f) material som är hädiskt ;

g) material som berör eller relaterar till någon kriminell handling;

h) material som vars användning eller inbegripande gör intrång i någon tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt, databasrätt eller annan immateriell rättighet;

i) material som skapats i strid mot någon legal skyldighet gentemot tredje part, som skyldighet baserat på avtal eller konfidentialitet;

j) material som förespråkar någon illegal aktivitet;

k) material som hotar, missbrukar eller gör intrång i någon annan persons rätt till privatliv;

l) material som orsakar irritation, olägenhet eller onödig oro hos någon person;

m) material som riskerar att trakassera, uppröra, skämma ut, oroa eller förarga någon annan person;

n) material som används till att imitera någon person eller för att felaktigt framställa din identitet eller din anknytning till någon annan person;

o) material som ger intrycket att det härstammar från Oss om så inte är fallet;

p) material som förespråkar, främjar eller stödjer något olagligt agerande som, men inte begränsat till, upphovsrättsintrång eller data missbruk; eller

q) material som i övrigt bryter mot gällande lag eller föreskrifter.

6. UPPLADDADE BILDER OCH MATERIAL

6.1 Genom att acceptera de allmänna villkoren, tillåter du Oss, eller en tredje part att kontollera allt innehåll, närsomhelst samt utan föregående meddelande.

6.2 Trots att uppladdningen av vissa typer av bilder på Webbsidan är förbjuden kan Vi inte kontrollera eller har möjlighet att övervaka innehållet på Webbsidan. Det är möjligt att bilder eller annat material kan förekomma på Webbsidan som är olagligt eller stötande och som strider mot de restriktioner för innehåll som framgår ovan. Vi tar inget ansvar för sådana bilder eller material. Vänligen kontakta Oss omedelbart om du upptäcker sådana bilder eller material.

6.3 Vi förbehåller Oss rätten att efter egen bedömning kontakta polis, åklagare eller andra rättsvårdande myndigheter om Vi blir uppmärksammade på att något olagligt pågår eller har pågått i relation till Webbsidan inkluderande, men inte begränsat till, uppladdning eller e-postande av bilder i strid mot de restriktioner för innehåll som framgår ovan. Vi kan av den anledningen förse rättsvårdande myndigheter med kopior av bilder eller material och i anslutning därtill ge dessa myndigheter tillgång till personuppgifter som Vi innehar.

6.4 Vi förbehåller Oss rätten att utan föregående meddelande och efter eget omdöme radera eller ta bort bilder som har uppladdats, e-postats eller ingivits för utskrift i strid mot dessa Allmänna Villkor.

6.5 Vi förbehåller Oss rätten att vägra att tillhandahålla ytterligare tjänster samt säga upp medlemskonto (enligt punkt 12) för personer som bryter mot dessa Allmänna Villkor.

6.6 Du är skyldig att hålla Oss, våra företrädare och personal skadelösa för anspråk, krav, skadestånd, ansvar, kostnader och utgifter som uppkommer från:

a) ditt eller dina Gästers användande av Webbsidan i strid mot dessa Allmänna Villkor;

b) anspråk på att uppladdningen eller e-postandet av bilder av dig eller för din räkning utgör ett brott mot tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet, eller som i övrigt strider mot lag eller förskrifter; eller

c) anspråk på att vår behandling, utskrift eller annat förfarande av bilder uppladdade eller e-postande av dig eller för din räkning utgör ett brott mot tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet, eller som i övrigt strider mot lag eller förskrifter.

7.LAGRING AV DIGITALA BILDER

7.1 Webbsidan tillåter sina aktiva medlemmar att lagra sina digitala foton, överförda till sitt konto. Vi har däremot rätt att begränsa användningen av lagringstjänsten och bland annat, utan att denna gräns är definierad, bestämma: (i) en maximal gräns av utrymme som får användas på Webbsidans server för att lagra foton, (ii) en maximal gräns för hur många gånger tjänsten får användas över en given tidsperiod (samt den maximala tidsperioden av lagring). Om ändring av detta skulle ske, skickas ett meddelande med information om detta via epost 30 dagar före en eventuell förändring. Webbsidan ger inga garantier i de fall då bilder raderats, detta gäller alla uppgifter, information eller annat innehåll som förmedlas via tjänsten.

7.2 När du laddar upp en bild via ditt konto utan att skapa ett nytt album eller införa bilden i ett redan existerande album, kommer bilden att placeras i ett tillfälligt album under 30 dagar. Bilden raderas automatiskt efter denna period om du inte överför den till ett redan befintligt album eller ändrar ditt tillfälliga album till ett permanent album.

7.3 Lagrade bilder via konton utan aktivitet under en period på 24 månader kommer att raderas. Användaren bör därför försäkra sig om att ha tillgång till sina bilder via ett annat lagringsutrymme utöver sitt användarkonto, då vi inte ansvarar för förlorade bilder.

Vi förbehåller oss även rätten att (i) komprimera bilder, (ii) förminska bilder och (iii) konvertera format, för bättre lagring av bilder.

8. RÄTTIGHETER

8.1 Du behåller alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, som du innehar till de bilder som du har laddat upp på Webbsidan eller som du har e-postat till Oss. Vi är innehavare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter till våra webbsidor.

8.2 Vi förbehåller Oss rätten att efter egen bedömning radera, ta bort eller vägra att visa material i ditt fotoalbum.

8.3 Vi förbehåller Oss rätten att visa, modifiera, skriva ut, överföra eller distribuera bilder som du laddat upp eller e-postat till Oss för att Vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som Vi erbjuder genom Webbsidan i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

8.4 En förutsättning för att du ska få använda Webbsidan och de tjänster som Vi tillhandahåller är att du innehar rätten till att kopiera, ladda upp och på annat sätt använda de bilderna i relation till Webbsidan och till att tillåta Oss att behandla och på andra sätt använda bilderna i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

8.5 Du har inte rätt att ladda upp, e-posta till Oss, beställa utskrift från Oss eller på annat sätt behandla bilder eller annat material i relation till Webbsidan som du inte har rätt att behandla på sådant sätt eller till att tillåta Oss att använda sådana bilder eller annat material i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Exempelvis har du inte rätt att ta foton från andra webbplatser eller andra publiceringar och på något sätt använda dem om du inte har erhållit rätten till att göra så från innehavaren av den relevanta rättigheten.

9.DRIVANDET AV WEBBSIDAN

9.1 Vi kan utan föregående meddelande komma att ändra formatet och innehållet på Webbsidan eller någon av de produkter eller tjänster som Vi tillhandahåller.

9.2 Vi kan komma att utan föregående meddelande avsluta eller stänga av Webbsidan (eller att avsluta eller stänga av tillhandahållandet av någon av de produkter eller tjänster som Vi tillhandahåller) på grund av support eller underhåll för att uppdatera innehållet.

9.3 Du uppmanas att behålla säkerhetskopior av allt material som du laddar upp på Webbsidan eller på annat sätt tillhandahåller Oss. Vi tar inte ansvar för att upprätta säkerhetskopior eller för förluster, borttagandet eller förvanskningar av bilder eller annat material som har laddats upp på Webbsidan eller på annat sätt tillhandahållits Oss.

10. PERSONUPPGIFTER

10.1 De personuppgifter som du tillhandahåller Oss genom Webbsidan kommer endast att användas i enlighet med vår Integritetspolicy. Du uppmanas att noggrant läsa igenom denna innan du fortsätter.

10.2 Genom att tillhandahålla Oss dina personuppgifter anses du ha samtyckt till att dessa behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

11. TJÄNSTER OCH PRODUKTER

11.1 När du har beställt en vara eller tjänst genom Webbsidan (inklusive beställning av utskrift) kommer beställningen inte att anses vara accepterad förrän dess att du erhållit en bekräftelse från Oss att så är fallet. Denna bekräftelse kan tillhandahållas dig antingen via e-post eller via brev.

11.2 Vi förbehåller Oss rätten att efter eget tycke besluta om att acceptera en beställning från dig.

11.3 Om en utskrift av en produkt är utförd men ännu inte har skickats till dig och det upptäcks att detta är i strid med dessa Allmänna Villkor kommer Vi inte att skicka produkten till dig eller till en Gäst som har beställt den. Vi kan komma att betala tillbaka hela eller delar av den betalning som gjorts i relation till en sådan order men förbehåller Oss rätten att ta betalt som om de utskrivna bilderna har skickats till dig.

11.4 För att bibehålla kontinuitet i vår service förbehåller Vi Oss rätten att använda andra typer av fotopapper vid utskrifter än de som framgår av Webbsidan.

11.5 Gratis utskrivna produkter kan komma att erbjudas från tid till annan som en del av marknadsföring eller tävling. Storlekar för gratis fotoutskrifter är 10x15 och 11x15cm. Gratis utskrivna produkter kan endast göras anspråk på som en del av en online-beställning på Webbsidan. Porto och paketavgifter kommer, om inget annat framgår, att gälla och ska betalas med kredit-/betalkort eller via ditt medlemskonto.

11.6 Erbjudande-koder kan komma att publiceras på Webbsidan från tid till annan som en del av vår marknadsföring. Dessa kan komma att erbjuda ett antal gratis utskrifter av produkter eller en rabatt på en beställning. Erbjudande-koder kan endast användas vid online-beställning via Webbsidan. Det maximala antalet erbjudande-koder som får användas vid en beställning kan komma att anges. Om inte annat framgår kommer kostnader för porto och paket att gälla för beställningar där erbjudande-koder används. Ytterligare villkor kan komma att gälla och om så är fallet kommer det att anges vid den relevanta erbjudande-koden.

11.7 Vi strävar efter att svara på all korrespondens så fort som möjligt. Sådant svar kan ske antingen via e-post eller via brev.

12.UPPSÄGNING AV MEDLEMSKONTO

12.1 Du kan säga upp ditt konto genom att kontakta Oss via e-post, brev eller via telefon. Du kan komma att uppmanas att tillhandahålla Oss bevis på att du är innehavare av det medlemskonto som ska sägas upp. Ditt medlemskonto kommer att upphöra så fort som det är praktiskt möjligt efter det att Vi erhållit din uppsägning.

12.2 Vi förbehåller Oss rätten att säga upp ditt medlemskonto utan föregående meddelande och utan att behöva ange skälen för detta.

12.3 När ditt medlemskonto är avslutat kommer ditt fotoalbum att tas bort från Webbsidan och ditt lösenord kommer inte längre att vara giltigt för åtkomst av de lösenordsskyddade delarna av Webbsidan.

13. ÅNGERRÄTT, REKLAMATION OCH RETUR

13.1 Vi erbjuder alla våra kunder en "nöjd eller pengarna tillbaka garanti". Detta innebär att du som kund har rätt att ångra din beställning och få ersättning för vad du betalat. Ångerrätten enligt dessa Allmänna Villkor är ett erbjudande vi har för våra kunder och följer inte av Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För att utöva denna rättighet måste du meddela Oss senast inom 14 dagar från det att du mottagit produkten och i samband med detta returnera produkten. Returkostnaden bekostas av dig som kund. Vi accepterar enbart retur av de produkter som returneras i originalförpackning och som skickas till följande adress: Photobox, Box 9145 SE-202 26 Malmö, Sverige. Produkter som returneras skadade eller inkompletta återbetalas inte. Återbetalning kommer att ske till dig inom 14 dagar från den dag då Vi mottagit meddelandet förutsatt att vi har fått varan åter eller att du på annat sätt lämnat ett bevis på att varan återsänts. Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köpet och avser hela det betalade beloppet, inklusive frakt, skatt och avgifter.

13.2 Reklamation och eventuella krav i relation till beställda produkter ska vid fel på produkten vara Oss tillhanda inom trettio (30) dagar, eller för dig som är konsument senast inom två månader, efter det att felet upptäcktes. Försenad leverans ska reklameras inom skälig tid efter det att produkten förväntades att levereras. Vid leveransförsening äger du som kund rätt att häva köpet utan extra kostnad.

13.3 Om du har fått en felaktig produkt, var vänlig kontakta oss så att vi på bästa sätt kan lösa problemet så snabbt som möjligt; antingen genom omleverans eller genom återbetalning. Du kan kontakta oss per telefon, chatt eller e-post. Om du kontaktar oss per e-post, var vänlig bifoga bild på skadan. Vi återbetalar dig för erlagd betalning senast 30 dagar efter att vi mottagit din reklamation. Om vi ber dig återsända en felaktig produkt, ersätter vi dig för de utgifter som uppkommit i samband med retur under förutsättning att sådan kostnad är skälig. För att utgifter ska kunna ersättas måste dessa styrkas av dig som kund genom kvitto eller motsvarande handling. Vi accepterar endast retur av de produkter som returneras i originalförpackning och som skickas till följande adress: Photobox, Box 9145 SE-202 26 Malmö, Sverige

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

14.1 Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag.

14.2 Tvist angående dessa Allmänna Villkor eller angående villkoren för produkter och tjänster från Oss ska avgöras av svensk domstol. Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när du handlar hos oss.

ARN, Box 174, 101 23 Stockholm

Email: arn@arn.se

Information från Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) om tvistlösning online vid konsumenttvister finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15.FRÅGOR, FUNDERINGAR OCH KLAGOMÅL

Du är välkommen att kontakta Oss genom att skicka e-post till -kundtjanst@photobox.se om du har några frågor, funderingar eller klagomål om de Allmänna Villkoren eller angående material som förekommer på Webbsidan.


10 % rabatt din första beställning

när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev!

Din e-postadress

Genom att fortsätta godkänner du de allmänna villkoren och har även läst integritetspolicyn. Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.

Gå med i vår community

 • Facebook Photobox
 • Instagram Photobox

Säker betalning

 • mastercard
 • american express
 • paypal
 • visa
 • Klarna

Våra varumärken

 • Photobox
 • Hofmann
 • PosterXXL

Certifieringar

 • Trygg e-handel

© Photobox 2022, registrerat säte är Z.A.C des Perriers, 37-39 rue De Beauce, 78500 Sartrouville, Frankrike.
Obs! Detta är vårt registrerade säte. Adressen ska inte användas för returer eller frågor till kundtjänst.
Användarvillkor och integritetspolicy uppdaterade med verkan från den 25 maj 2018. v3.1